website Doorgaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Verkauf-Bochum.de GmbH (hierna "Verkoper") is van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod, zodat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper reeds op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond, dat hij het aanbod van de klant aanvaardt.

2.5 Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onderworpen aan de Amazon Payments Europe gebruikersovereenkomst, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij tevens een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het ogenblik dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.8 Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De klant wordt in de online shop van de verkoper geïnformeerd over de betalingsmogelijkheid(en).

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.4 Indien de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening hebben, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" is voor de klant beschikbaar op internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Indien een via de betaaldienst "Shopify Payments" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betalingswijze PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 In geval van levering van goederen door een expediteur geschiedt de levering "free kerbside", d.w.z. aan de openbare stoeprand die het dichtst bij het leveringsadres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper dientengevolge moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling uit de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.4 Indien de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen op de klant over zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen in beginsel pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen overhandigt aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of entiteit die is aangewezen om de verzending uit te voeren.5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst of de overeenkomst te annuleren indien de Verkoper de Klant niet vooraf heeft geïnformeerd over de identiteit van de persoon of instelling aan wie de goederen moeten worden geleverd.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen voor het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.6 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit presteert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen:

7.2 Indien de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type latere uitvoering;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering wordt gedaan in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op

 • op vorderingen tot schadevergoeding en terugbetaling van kosten van de klant,
 • indien de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor enig wettelijk regresrecht onverlet.

7.5 Handelt de klant als koopman in de zin van § 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), dan is hij onderworpen aan de handelsplicht tot controle en melding van gebreken volgens § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Plaats van jurisdictie

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd de zaak voor te leggen aan de rechter in de vestigingsplaats van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.